Thành lập văn phòng đại diện

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện

1. Thông báo lập Văn phòng đại diện:

- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của các loại hình doanh nghiệp - theo mẫu;

- Đối với Công ty nhà nước - theo mẫu;

- Đối với Hợp tác xã: - theo mẫu;

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc lập Văn phòng đại diện (Không yêu cầu những văn bản này đối với Công ty nhà nước:

- Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân

- Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên – tham khảo mẫu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên không có Biên bản họp).

- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 02 thành viên trở lên

- Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần

- Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh

- Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở văn phòng đại diện.

3. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Hợp danh, Công ty nhà nước, (đối với Hợp tác xã chỉ yêu cầu bản sao giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh) trong trường hợp trụ sở Văn phòng đại diện được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.Bài viết liên quan
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty