Thành lập công ty vốn nước ngoài

Chứng thực giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

Trình tự đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ có sự khác nhau, quy định tại các điều: Điều 16 (đối với Doanh nghiệp tư nhân); Điều 17 (Công ty hợp danh); Điều 18 (Công ty trách nhiệm hữu hạn); Điều 19 (Công ty cổ phần)….

Trong hồ sơ đều có Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. Hiện nay, mẫu Giấy này có ở Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn chỉ cần lấy mẫu đơn đúng với loại hình doanh nghiệp của mình rồi điền thông tin chính xác vào chỗ trống. Cuối giấy đề nghị có chữ ký của: chủ doanh nghiệp tư nhân/đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên/đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên/đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần/Chủ tịch hội đồng thành viên của Công ty hợp danh. Hiện nay pháp luật không quy định phải chứng thực Giấy đề nghị thành lập như bạn hỏi. Sau đó gửi kèm theo những hồ sơ khác theo quy định của pháp luật.  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty