Thành lập công ty vốn nước ngoài

Chứng thực giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

Trình tự đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ có sự khác nhau, quy định tại các điều: Điều 16 (đối với Doanh nghiệp tư nhân); Điều 17 (Công ty hợp danh); Điều 18 (Công ty trách nhiệm hữu ...

  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty