Thành lập chi nhánh công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty Khi làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh. - Thông báo thành lập chi nhánh ...

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

I. Điều kiện thành lập chi nhánh công ty trong nước 1/ Có giấy phép kinh doanh được cấp theo quy định của pháp luật. 2/ Có người đứng đầu chi nhánh đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 13 Luật doanh nghiệp 2005. 3/ Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp ...

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần 1. Thông báo lập chi nhánh theo mẫu 2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty về hoạt động chi nhánh. 3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, ...

  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty