Thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là gì Theo quy định pháp luật tại Điều 52 Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì để đăng ký hộ kinh doanh: cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện Hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan ...

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau: 1. Tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình phải gửi bản sao CMTND cùng giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. 2. Nội dung Giấy đề ...

  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty