Thành lập công ty hợp doanh

Điều kiện thành lập công ty hợp danh

Theo quy định trong Điều 130 Luật Doanh nghiệp những cá nhân khi tham gia thành công ty hợp danh phải đáp ứng được những điều kiện thành lập công ty hợp danh sau: 1. Phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới 1 ...

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh có yêu cầu gì? Theo điều 130 Luật doanh nghiệp định nghĩa: Công ty hợp danh yêu cầu phải có ít nhất 2 thành viên cùng là chủ sở hữu công ty, cùng kinh doanh dưới một tên chung. Công ty hợp danh có tư cách pháp ...

  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty