Thành lập công ty TNHH

Hồ sơ thành lập công ty TNHH

Hồ sơ thành lập công ty TNHH - Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH ( 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên ) ; - Bản danh sách thành viên công ty ; - Bản sao Giấy CMND của cá nhân hoặc giấy chứng thực cá nhân của người đại ...

Điều kiện thành lập công ty TNHH

Thành viên sáng lập đủ điều kiện để thành lập công ty TNHH - Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi chủ sở hữu là một cá nhân hoặc một tổ chức - Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập bởi tối thiểu là 2 ...

  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty